Súťaž
Možnosti

Puxle

Naša vďaka patrí

Vytvoril a prevádzkuje

TPsoft.org

Podmienky používania

Pravidlá používania webstránky
a štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Puxle (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže Puxle.net (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Ing. Igor Miňo - TPsoft.org
Sídlo: Ruskovce 104, 073 01 Sobrance
IČO: 47514655
Zapísaný v registri: Okresný úrad Michalovce
OU-MI-OZP-SO-2013/00047-2
Číslo živnostenského registra: 840-21015
DIČ: 1083992525
IČ DPH: neplatca DPH
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1. Účelom súťaže je podporiť predaj virtuálnych "extra schopností" vrámci skladania puzzle.

2. Predmetom súťaže je registrácia účastníka na webstránke www.puxle.net, ktorá je bezplatná. Následne účastník skladá puzzle podľa výberu z ponuky a za úspešné poskladanie získava body.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1. Súťaž trvá odo dňa 28.12.2018 od 00:01 hod. do neurčita alebo ukončenia súťaže vyhlasovateľom. Počas tohto obdobia je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

2. Pre každú cenu v súťaži je na webstránke zobrazovaný časový odpočet, dokedy súťaž prebieha.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“). Za osoby, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku zodpovedá jej zákonný zastupca.

2. Súťaže sa môže zúčastniť aj taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a aj osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do hry o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu nazbiera skladaním puzzle body, ktoré pridelí do súťaže.

4. Súťažiaci má nárok aj na viac ako jednu cenu v rámci súťaže.

5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Ing. Igor Miňo - TPsoft.org voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

Malá cena (ďalej aj ako „cena č. 1“),
Stredná cena (ďalej aj ako „cena č. 2“),
Veľká cena (ďalej aj ako „cena č. 3“).
(cena č. 1, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

2. Hodnota ceny č. 1 je 200 až 400,- EUR (slovom: dvesto až tristo eur).

3. Hodnota ceny č. 2 je 500 až 800,- EUR (slovom: päťsto až osemsto eur).

4. Hodnota ceny č. 3 je 800 až 1000,- EUR (slovom: osemsto až tisíc eur).

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE

1. Vyhodnotenie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa uplynutia súťaže konkretnej ceny v zmysle Článku III. štatútu.

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a označenie výhercov vykoná vyhlasovateľ súťaže.

3. Ak za aktuálne obdobie súťaže o cenu v zmysle Článku III. celková suma predaných virtuálnych "extra schopností" neprevýši 1,5-násobok hodnoty ceny, tak sa vyhodnotenie presúva do ďalšieho obdobia, kde môže byť cena nahradená za inú v hodnote uvedenej v Článku V. a počet bodov všetkých súťažiacích pripísanych v aktuálnom období sa nepresúva do ďalšieho obdobia.

4. Výhercom sa stáva v každej súťaži o jednotlivé ceny s najvyšším počtom bodov. Bude jeden výherca ceny č. 1, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci môže byť zaradený do vyhodnotenia o ceny aj opakovane.

5. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia vyhodnotenia. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom alebo zaslaním kuriérom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu alebo sa vyhlasovateľovy nepodarí skontaktovať s výhercom, výhra bude ponúknutá ďalšiemu súťaiacemu v poradí podľa počtu bodov vo vzťahu k tejto cene. Ak ani náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu alebo sa vyhlasovateľovy nepodarí skontaktovať s náhradníkom, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyhodnotený ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť štatút.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená ďalšiou spoločnosťou a ani nijako spojená.V Ruskovciach dňa 28.12.2018

Vyhlasovateľ súťaže: Ing. Igor Miňo - TPsoft.org